top of page
Paper Texture
uria tsur, dreamersland 04.08.23, fot. agnieszka cytacka ACF_8519.JPG

תקנון אתר 

WaveSound.png

תקנון

רכישת הכרטיסים ו/או הצטרפות לקורס ו/או הצטרפות למנוי המעגל הפנימי, כפופה לתנאי התקנון שלהלן. אנא קראו את פרטי התקנון בשימת לב וביסודיות, שכן כל שימוש באתר זה (כולל רכישה באמצעות האתר) מעיד על הסכמת המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת לתנאי התקנון.

תקנון שימוש באתר

 

כללי

התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה.

כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.

אתר אוריה צור (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט של אוריה צור.

באמצעות אתר זה תוכלו לרכוש באמצעות כרטיס אשראי ובאמצעות PAYPAL כרטיסים לקורסי/מפגשי מעגל שירה ומינוי לתוכן דיגיטלי.

אתר 'אוריה צור' שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י אוריה צור. נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

לבירורים שונים ונוספים, ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני uriatsur@gmail.com.


בתקנון זה, יהיה למונחים שלהלן, הפירוש שרשום לצידם, כדלקמן:

"מזמין" או "משתמש"- אדם המזמין כרטיס לקורסים ו/או מפגשי מעגל שירה ו/או הצטרפות למנוי המעגל הפנימי, באמצעות אתר זה ו/או כל אדם אחר הגולש באתר.

"כרטיס לקורס/מפגש מעגל שירה." או "הכרטיס"- כרטיס המוצע למכירה באמצעות האתר לאחד הקורסים/מפגשי מעגל שירה שבלוח קורסים/מפגשי מעגל שירה שבאתר.

"עסקה"- הזמנת כרטיס לקורס/מפגש מעגל שירה באמצעות כרטיס אשראי באתר או בשיחה טלפונית.

"שירות" או "שירותים"- אפשרויות רכישת כרטיסים לקורסים ו/או מפגשי מעגל שירה ו/או הצטרפות למנוי המעגל הפנימי, באמצעות האתר. מובהר כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין הזמנת כרטיסים.

"עמוד התשלום"- העמוד באתר, שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.

ביצוע עסקאות ותשלום

מספר הכרטיסים לקורסים/מפגשי מעגל שירה השונים הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק. אוריה צור רשאי לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש (כהגדרתו להלן) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד אוריה צור ו/או מי מטעמו בעניין זה.

ביצוע עסקה באתר, ייעשה באמצעות מתן פרטים אישיים (להלן "פרטי זיהוי") של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף והמכובד ע"י אוריה צור במהלך העסקים הרגיל שלה. כרטיס האשראי יחוייב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה בחיוב אחד. ההזמנה שמבצע הרוכש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של הרוכש. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. במידה והרוכש יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה ו/או לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני, על הרוכש יהיה לפנות אל אוריה צור דרך האימייל uriatsur@gmail.com.


על רוכש הכרטיס/ים לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי אוריה צור להבטיח את אספקת כרטיסי הכניסה שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי הדין ואוריה צור שומר לעצמו את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.
 

אוריה צור ו\או הפקת הקורס/מפגש מעגל שירה רשאים להגביל את כמות הכרטיסים בהנחה או כרטיסים בהנחת ילדים לכל מופע.

זכויות רוכש כרטיס כניסה הינן לצפות באירוע שלגביו נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או גם בכניסה לאתר האירוע במסגרת נוהלי כניסה לאתרים הנקבעים ע"י הנהלת כל אתר ואתר ו/או גם על גב כרטיס הכניסה. על הרוכש לבדוק קודם יום האירוע את המגבלות החלות הן בתקנון והן באתר האירוע. לא תחול על אוריה צור כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש רק עם הגעתו לאתר, או בעת קבלת כרטיס הכניסה. לא ניתן להכניס או לאפסן כלי נשק באתרי המופעים אליהם נמכרים כרטיסים באתר זה.

נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים, אינם יכולים לבצע רכישה באמצעות האתר והם מוזמנים לבצע רכישה טלפונית דרך אוריה צור באמצעות פנייה לאימייל uriatsur@gmail.com.


 

אספקה

לקוח אשר הזמין כרטיס לקורס/מפגש מעגל שירה באמצעות כרטיס אשראי יקבל מייל לכתובת האימייל שהוא עדכן בדף התשלום המאשר את השתתפותו בקורס/מפגש מעגל שירה .

כרטיס לקורס/מפגש מעגל שירה , שהוזמן באמצעות האתר או בהזמנה טלפונית יהיה זמין לאיסוף על-ידי המזמין ביום הקורס/מפגש מעגל שירה בקופות, אשר יוצבו סמוך לאולם או המועדון בו מתקיים הקורס, החל מחצי שעה לפני מועד פתיחת הדלתות, המפורסם באתר, ולא יאוחר מחמש-עשרה (15) דקות לאחר תחילת הקורס/מפגש מעגל שירה . איסוף הכרטיס לקורס/מפגש מעגל שירה כפוף להצגת אותו כרטיס אשראי באמצעותו הוזמן הכרטיס בצירוף תעודה מזהה עם תמונה, וכן הצגת עותק מהודעת הדואר האלקטרוני, המאשרת את ביצוע העסקה. 

הצטרפות ל"מעגל הפנימי" כמנוי הוראת קבע

 

ה"מעגל הפנימי" הינה פלטפורמה התומכת ביצירת מוזיקה של אוריה צור.


 בתמורה ל-9 שקלים בחודש, המזמין יקבל פעם בחודש יצירה חדשה של אוריה צור, בהודעת ווטסאפ וגישה למאגר היצירות ההולך וגדל באתר פרטי לחברי הקהילה בלבד.
 

 המזמין יכול לבחור בסכום גבוה מ-9 שקלים.
 

 בעת הצטרפות ל"מעגל הפנימי" התשלום הינו פעם בחודש, כאמור לפי הסכום שהמזמין בחר, לתקופה שאינה קצובה וללא התחייבות.
 

המזמין רשאי לסיים את תקופת התמיכה, בהודעה מוקדמת בהודעה פרטית לאוריה צור לאימייל – uriatsur@gmail.com. ההצטרפות תבוטל בטווח של עד 14 יום מיום הבקשה. 
 

המזמין נותן בזאת הרשאה לאוריה צור לחייב את כרטיס האשראי שלו בתשלום דמי הצטרפות חודשיים. 


אוריה צור רשאי להפסיק פעילות, לשנות את מועדי שליחת היצירה, לפי שיקול דעתו. 


אוריה צור רשאי לסיים את הצטרפות המזמין במידה ויגרם נזק מכוון.
 

ביטול עסקאות

ע"פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע– 2010
פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצועה ובלבד שהביטול יעשה לא פחות מ 7 ימים קודם למועד תחילת השירות.
בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה יחויב המבטל בדמי ביטול של 5% מערך העסקה אך לא יותר מ 100 ₪ 
בפרק הזמן שלאחר 14 יום ממועד ביצוע העסקה או ב 7 הימים קודם למועד תחילת השירות לא ניתן לבטל אותה כלל.
לא ניתן לבטל עסקה לאחר איסוף הכרטיס אלא אם יחזיר את הכרטיס בשלמותו בטווח המתאים לפי הנ"ל.

 

אוריה צור מתחייב שהקורס/מפגש מעגל שירה/שליחת תוכן יתקיימו במועד שסוכם עם הלקוח. אם הקורס/מפגש מעגל שירה נדחו הסדנה למועד אחר, יהיה הכרטיס שבידי המזמין תקף למועד החדש, בכפוף להודעה שתימסר על-ידי אוריה ו/או ההפקה, בהתאם למקום הקורס/מפגש מעגל שירה ובהתאם לתאריך החדש של הסדנה.
ביטול עסקה במקרה שהקורס/מפגש מעגל שירה נדחו יתבצע בהתאם לתנאים הרשומים לעיל. באם  הקורס/מפגש מעגל שירה בוטלו  מגורם שאינו תלוי במזמין, יבוטל חיובו של המזמין והוא זכאי לקבל החזר בגובה התשלום ששולם בעבור הכרטיס שהוזמן על-ידיו מבלי שתגבה ממנו עמלת ההזמנה.

 

 

אוריה צור יידע ויעדכן אודות מבצעים, הנחות ונושאים נוספים הקשורים למועדון חברים של אוריה צור באמצעות שליחת הודעות בדואר, בדואר האלקטרוני ובמסרונים (הודעות SMS). על-כן, ברכישת כרטיס מאשר המזמין גם את הסכמתו לקבל הודעות כאמור מאוריה צור וכי לא תהיינה לו טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל.
 

רשימת תפוצה

אוריה צור מאפשר למשתמשים באתר להצטרף לרשימת תפוצה לקבלת מידע וחדשות אודות אירועים ומבצעים באמצעות הזנת כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש (להלן: "רשימת התפוצה"). משתמש, המצטרף לרשימת התפוצה, מצהיר בזאת כי הוא נותן את הסכמתו המלאה והחופשית ואת אישורו לקבל הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות בדואר ישראל ו/או מסרונים (הודעות SMS) מאת אוריה צור, וכי לא תהיינה לו טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל.
 

פרסומים

המידע המופיע באתר והפרסומים השונים שבו אינם מהווים המלצה או עצה מקצועית ואין להתבסס עליהם ולנהוג לפיהם בשום אופן שהוא. כל משתמש, העושה שימוש כלשהו במידע ו/או בפרסומים אלו, עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אחרים באינטרנט, יש לקבל מאוריה צור אישור מראש ובכתב.

סודיות ופרטיות

הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר מידע של אוריה צור (להלן: "מאגר המידע"). על אף שעל-פי חוק אין חובה למסור את הפרטים האישיים, אוריה צור לא יוכל לבצע את העסקה אם לא יקבל אותם.
אוריה צור מתחייב לא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג'.

אוריה צור נוקט באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אוריה צור ו/או מי מטעמו עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, אשר יביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

קניין רוחני

אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ואין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות המוצרים שבאתר ובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר שבאתר ללא קבלת רשותו של אוריה צור מראש ובכתב. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר, תוכנו,  עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינן רכושו של אוריה צור בלבד ולמשתמש אין כל זכות בהן.

שימוש באתר

המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.

אחריות 

אוריה צור עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, אוריה צור אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. אוריה צור לא ישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, אוריה צור עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. עם זאת, אין ביכולתו של אוריה צור להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל הזמן. אוריה צור לא ישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי אוריה צור בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

נפלה טעות קולמוס במידע הניתן באתר ו/או בתיאור הופעה\סדנה או תיאור אחר כלשהו, לא יחייב הדבר את אוריה צור.

אוריה צור אינו אחראי לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות. כן, אוריה צור אינו מתחייב כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל.

אוריה צור ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותו של אוריה צור בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין.


הפסקת פעילות האתר

אוריה צור שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים לקורסים\מפגשי מעגל שירה באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיו.


סמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.
 

"Find the truth in yourself
Open wide
We are one
Space and time
Connected in love

Here and now"

אוריה צור מתוך אלבום "שוב למקום"

bottom of page